Our Story

บริษัท Allosources co.,ltd เล็งเห็นประโยชน์ของกล้วยดิบ ที่เป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของ บรรพบุรุษ ตลอดจนผลการศึกษารับรองทั้งในและต่างประเทศ ว่าเป็นอาหารที่ดีต่อร่างกายและ"จุลินทรีย์" ในลำไส้ใหญ่ จึงคิดนำมาแปรรูปเป็นผง เพื่อง่ายต่อการบริโภค ด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกขั้นตอนครบจบในที่เดียว เริ่มจาก...........

1

2

3

4

" บ้านสวนกรีนดี " เลือกใช้สายพันธ์ุกล้วยหอมที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ (Facebook Greenbiz)

 การบริหารจัดการในสวนได้รับใบรับรองมาตราฐาน GAP ที่ กษ03-9001-36435098102

ปุ๋ยที่ใช้ต้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมี (Organic Fertilizer)ที่มีคุณค่าครบคือ ธาตุอาหารหลัก, ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม แต่ไม่ใช้สารเคมีใดๆในการกำจัดหญ้าหรือแมลง

5

6

การเก็บผลต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อดูความสมบูรณ์และที่สำคัญคือคำนวณวันที่ให้แป้งสูงสุดตรวจทานด้วย brix meter

หลังเก็บผลจะนำเข้าโรงงานซึ่งอยู่ติดกับสวนทันที่เพื่อรักษาคุณค่าของอาหาร

7

โรงงานทีใช้แปรรูปจะเป็นระบบปิด( Aircon) ป้องกันเชื้อโรค, ฝุ่นละอองในอากาศ ด้วยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐาน (food grade)ส่วนโรงงานตามมาตรฐาน Primary GMP

ก่อนการบรรจุซองขนาด25กรัมมีการตรวจวัดหาค่าความชื้น เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านใด้บริโภคกล้วยดิบคุณภาพ 1 ใบ/มื้อ/วัน และยังให้ท่านมีทางเลือกที่จะผสมกับอาหารหรือเครื่องดื่มถ้วยโปรดอย่างอิสรภาพด้วยตัวเอง

เลข  อ.ย. 21-2-00761-2-0001

GREENBIZ

คุณภาพของสวนกล้วยหอม  Greenbiz  คือ ?

เริ่มจากการตรวจสอบสภาพดินและนำ้ที่จะใช้ปลูก ด้วยเครื่องมือวัด ค่านำ้ TDS meter และเครื่องวัดหาค่า  PH , NPKรวม ในดิน ก่อนลงต้นกล้าที่ผ่านกบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากห้องทดลอง

 

จากข้อมูลทางกายภาพที่ได้ นำมาพัฒนาปรับใช้ปุ๋ยที่มีแร่ธาตุ " NPK"  จากปุ๋ยเคมี เป็นอาหารหลัก เพราะมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชผสมกับธาตุอาหารรอง" ปุ๋ยอินทรีย์ " ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติในดินและจุลธาติที่จำเป็นต่อจุลินทรีย์ในดิน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มอาหารเสริม  (แคลเซี่ยมแมกเนเซี่ยม กำมะถัน เหล็ก แมงกานิส ทองแดง สังกะสี คลอรีน) เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ของดิน กลายเป็นสูตร อินทรีย์เคมี ( Organic Chemical Fertilizer) ที่ตรงกับความต้องการของพืชอย่างแท้จริง

 

01 | ต้องมีการควบคุมปรับแต่งสูตรการใช้ปุ๋ยในแต่ละเดือนด้วยเครี่องมือวัดหาค่า NPK ของแต่ละชนิดว่ามีมากน้อยทำให้ได้กล้วยที่สมบูรณ์มีคุณค่าต่อผู้บริโภค 

02 | แปลงกล้วยไม่ใช้สารเคมีใดๆในการกำจัดหญ้าหรือฉีดพ่นสารเคมีในการกำจัดแมลงรวมทั้งสภาพแวดล้อมในแปลงปลูก ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP

คัดเลือกกล้วยอย่างไร 

ก่อนการเก็บผลมาแปรรูปจะมีการควบคุมการสุก ของกล้วยโดยนับจากวันที่กล้วยออกปลีและมีการตรวจทานด้วยเครื่องวัดหาค่าความหวาน (Brix) เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการผลิตจะมีค่าแป้งและวิตามินตามมาตราฐาน อย่างสม่ำเสมอทุกการผลิต

ขบวนการแปรรูปทำอย่างไร.

นำกล้วยที่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจากสวนเข้าสู่โรงงาน ล้างทำความสะอาด ปอก หั่น อบ บด  จนเป็นผงละเอียด (150 mesh) มีการตรวจสอบวัดหาค่าความชื้น(flour moisture meter) ก่อนบรรจุลงซองขนาด 25กรัม ( เท่ากล้วยดิบ1ลูก) ด้วยเครื่องจักรและภาชนะ standard food grade 

โรงงานตามมาตรฐาน GMP

โรงงานที่ใช้ผลิตเป็นระบบปิด ติดตั้งเครื่องทำความเย็นทั้งหลัง (aircon) ป้องกันฝุ่น แมลง พื้นโรงงานใช้การ coated epoxy ป้องกันการเกิดเชื้อรา ตามมาตรฐาน GMP

©2017 by Thyme. Proudly created with BANANA-D.COM